سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت 
محقق 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
همکاری 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
مرکز تخصصی امامت و مهدویت 
مسئول مرکز 
 
 
اجرایی 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدرس 
 
 
-----